เทศบาลตำบลบางปะอิน  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะท้องถิ่นบางส่วน  ในตำบลบ้านเลน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นเป็นสุขาภิบาลให้เรียกชื่อ “สุขาภิบาลบ้านเลน”  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๙  ในราชกิจจานุเบกษา 
                     ต่อมาได้มีประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒  ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม ๑๑๖  ตอนที่ ๙ ก. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  โดยมีผลบังคับใช้ใน  วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒  เป็น  “เทศบาลตำบลบ้านเลน” และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเทศบาลเป็น “เทศบาลตำบลบางปะอิน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา

 
                เทศบาลตำบลบางปะอิน  ตั้งอยู่ที่ ๙๙๙/๙ หมู่ ๙ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระยะห่างจากกรุงเทพฯ  ๖๕ กม.  ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๗ กม.  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๔.๗๘๕  ตารางกิโลเมตร
 
 

              ทิศเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา  ตอนที่อยู่เหนือเกาะ           
๑๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านหลัก กม.ที่ ๕๘/๓ ของทางรถไฟ        สายกรุงเทพ – อยุธยา ถึงฝั่งเหนือของคลองราชดำริ  ตรงที่อยู่ห่างจากทางรถไฟ ไปทางทิศตะวันออก ๑๐๐ เมตร    ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒

              ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายกรุงเทพ – อยุธยา  ไปทางทิศใต้
ถึงฝากใต้ของถนนอุดมสรยุทธ  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๓

              ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฝากใต้ของถนนอุดมสรยุทธเสนีย์   ไปทางทิศตะวันตกถึง       ฝั่งตะวันออกของคลองหลังพระราชวังบางปะอิน ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๔ จากหลักเขตที่ ๔ เลียบตามฝั่งตะวันออกของคลองหลังพระราชวังบางปะอิน ไปทางทิศใต้  ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างโรงสีไฟเพ็ญศิริพันธ์ไปทางทิศใต้ ๑๐๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๕ จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงศูนย์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๖

              ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ ๖  เป็นเส้นตามศูนย์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑  เทศบาลตำบลบางปะอิน  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีคลองเล็ก คลองน้อย เชื่อมโยงต่อไปเกือบทั่วบริเวณพื้นที่ เช่น       คลองบางโหง  คลองบ้านเลน   คลองราชดำริ              
          
  

 
                สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบางปะอิน  เป็นที่ราบลุ่ม  น้ำท่วมถึง  โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา  นอกจากนี้ยังมีคลองเล็ก คลองน้อย  เชื่อมโยงต่อไปเกือบทั่วบริเวณพื้นที่  เช่น  คลองบางโหง  คลองบ้านเลน  คลองราชดำริ  เป็นต้น
 
 

              มีหมู่บ้านทั้งหมด  ๑๐  หมู่บ้าน   คือ
              ม.๒     บ้านเลนเหนือ
              ม.๓     บ้านพราน
              ม.๔     บ้านบางโหง
              ม.๕     บ้านสะพานหก
              ม.๖     บ้านตลาดล่าง
              ม.๗     บ้านคลองกลางบ้าน
              ม.๘     บ้านปากคลองลัด
              ม.๙     บ้านหัวสะแก
              ม.๑๐   บ้านท้ายเกาะ
              ม.๑๒   บ้านเกาะลอย  

   
 
 

              ประชากรในเขตเทศบาล  จากการสำรวจจำนวนประชากร  ณ  วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มีประชากรทั้งสิ้น            จำนวน      ๖,๘๖๒      คน
แยกเป็น     ชาย                 จำนวน      ๓,๓๗๓      คน
                      หญิง              จำนวน      ๓,๔๘๙      คน
ครัวเรือน    จำนวน      ๒,๑๘๖       ครัวเรือน