ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
  แบบ สขร.๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
  แบบ สขร.๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
  แบบ สขร.๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  แบบ สขร.๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
  แบบ สขร.๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
  แบบ สขร.๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  แบบ สขร.๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
  แบบ สขร.๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๓
  แบบ สขร.๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
  แบบ สขร.๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบางปะอิน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓