กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

ที่ ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ดูข้อมูล
01 พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒
02 พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
03 พรบ.อบจ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒
04 พรบ.เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
05 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
06 พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒
07 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
08 พรบ.การอำนวยความความในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
09 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
10 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเลน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๔๙
13 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะอิน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘
14 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะอิน เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๕๘
15 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะอิน เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๖๑
16 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะอิน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒
     
  เชื่อมโยงเพจ -->> ระเบียบต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น