นายมนตรี   ยมนา  
  นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน  
  โทรศัพท์ 081-8236722  
     
นางสาวภัทราวดี   กาญจนวรกุล นางขวัญสุดา   พันธุ์เพียร
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
โทรศํพท์ 081-8532760 โทรศัพท์ 081-8185124
   
นางสาวปิญฎา   พงษ์นาค นายจินดา สุขะเกตุ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี