ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้ควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบางปะอิน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 -003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน  กว้าง 7 เมตร  ยาว 160 เมตร  หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21 - 006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,894 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน กว้าง 7 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน กว้าง 7 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-006 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
(โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน)
ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ.21-003 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 [30 ต.ค. 62]
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ [15 พ.ค. 62]
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ก.พ. 2562]
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน [28 ก.พ. 2562]
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ [15 พ.ค. 62]
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบางปะอิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ก.พ. 2562]
ประกาศ เรื่องราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางปะอิน [28 ก.พ. 2562]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขนขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5863 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำมุ้งลวดพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะอิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอักษรติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ธ.ค..61
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-7020 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 ธ.ค. 2561]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาคารเช้าพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [07 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโป๊ะท่าเทียบเรือ หน้าอำเภอเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 454600005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ธ.ค. 61]
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 พ.ย.61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 9429 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระทง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมฯ [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการแสดงมหรสพ ตามโครงการฯ [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟพร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการฯ [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่และจัดสถานที่ ตามโครงการฯ [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 7049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2 พ.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [31 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับ กิจกรรมหน่วยแพทย์ฯ [3 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ต.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมราวกันตกท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กจ 9429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายไฟวิ่ง LED แบบมีสี่สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [7 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบด้านสุขภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ฯ [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนแก้ไขการระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อแว่นสายตา (กรอบพร้อมเลนส์) ตามโครงการฯ [5 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [4 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [4 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [4 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [4 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมอาชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ 3 และ หมู่ 4 [3 ก.ย. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายฯ ประจำเดือน ก.ย. โดยวิธีเฉพาเจาะจง [30 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าใส่เอกสารพร้อมสกีน ตามโครงการฯ [30 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังคัดแยกขยะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 240 ลิตร [30 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังคัดแยกขยะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 60 ลิตร [30 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผ๔้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [28 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-7020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [28 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฑษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-4455 [27 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-7020 [27 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [21 ส.ค. 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค 2561]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตามโครงการฯ [21 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ7049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [15 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศสองชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างมหรสพ โปงลาง ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับการแสดงมหรสพ ตามโครงการฯ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับการฝึกภาคปฎิบัติ ตามโครงการฯ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการฯ [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขนขยะ ทะเบียน 81-5693 โดยวิธีเฉพาเจาะจง [10 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ ทะเบียน กจ9429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9 ส.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ส.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 [7 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล [6 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [6 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 ส.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ9429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง 4082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ก.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบไฟพร้อมเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ [18 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ [18 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ [19 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงฯ [19 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ สองชั้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับการจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฯ [11 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับการจัดหารถบัสปรับอากาศตามโครงการฯ [11 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะจง [3 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพ [2 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ [2 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ [2 ก.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์รักษาความสะอาดฯ [28 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดผักตบชวา ตามโครงการกำจัดฯ [28 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน กจ4940 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน กจ4940 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน กจ9429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้กำจัดผักตบชวา ตามโครงการกำจัดฯ [25 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารและเครื่องดื่มลงวันที่ 27 มิ.ย. 61 [26 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ4940 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-7020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฯ [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครืองดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งคอมเพรสเซอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมบทบาทฯ [7 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับจัดหารถบัสปรับอากาศตามโครงการฯ [6 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฯ [6 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิ.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา [1 มิ.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ กว4082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะประกอบอาหารกลางวันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [21 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับจัดหารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ [17 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯ [16 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [7 พ.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9 เม.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [3 เม.ย. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้นและรถตู้ปรับอากาศ [26 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมฯ [26 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) [16 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว [15 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 มี.ค 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 มี.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 มี.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 มี.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง [23 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม [22 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม [22 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 61]
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสามแยกไฟวิ่ง หมู่ที่ 6 [7ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวง 3477 [7 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 ก.พ. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [31 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ฯ [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 9 [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ฯ [22 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ม.ค. 61]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 [5 ม.ค. 61]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฎิทิน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3 ม.ค.61]
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ฯ [3 ม.ค.61]
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ [3 ม.ค.61]
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ [3 ม.ค.61]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กจ 4940 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง [27 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.8 หมู่ที่ 10 [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 [20 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถตรวจการณ์ ทะเบียน บจ 7507 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ธ.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [6 ธ.ค. 60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 ธ.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ย.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 [6 พ.ย. 60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปราบวัชพืชคลองราชดำริ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 [3 พ.ย.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 [31 ต.ค.60]
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาประดับไฟทาง และบริเวณพื้นที่จอดรถฯ [20 ต.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 [4 ต.ค. 60]
ประกาศการรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [4 ต.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร [20 ก.ย.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 [6 ก.ย. 60]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [18 ส.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [17 ส.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 [4 ส.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน(ใหม่)ฯ [31 ก.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน [25 ก.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลฯตำบลบ้านเลน [14 ก.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร [12 ก.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 [4 ก.ค. 60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 [2 มิ.ย. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 [15 พ.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) [4 พ.ค. 60]

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 [3 พ.ค. 60]

ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ [28 เม.ย.60]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [12 เม.ย.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 [3 เม.ย. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณเขื่อนหน้าวัดชุมพลนิกายารามฯ [24 มี.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 4 [24 มี.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศฯ) [6 มี.ค. 60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [6 มี.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง [24 ก.พ.60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสะพานยาวฯ [10 ก.พ. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย ตำบลบ้านเลน [10 ก.พ.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมฯ [3 ก.พ. 60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 [2 ก.พ. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ 4 และหมู่ 6 [20 ม.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดทำป้ายไฟวิ่ง แบบสี่สี ติดตั้งบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานฯ [18 ม.ค.60]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล [12 ม.ค.60]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 [6 ม.ค. 60]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบางปะอิน [7 ธ.ค. 59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 [6 ธ.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิงฯ [23 พ.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 [3 พ.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมเรือยนต์พร้อมอุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 018540001 [26 ต.ค.59]
ประกาศการรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [6 ต.ค. 59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 [5 ต.ค.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) [20 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3477 ฯ [16 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อถังแยกขยะทรงสี่เหลี่ยม [6 ก.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 [5 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อชุมชน/ป้ายชื่อซอยฯ [2 ก.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง-ปรับปรุงโรงจอดรถ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ [2 ก.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 [5 ส.ค.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 [5 ก.ค.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 [6 มิ.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 [4 พ.ค.59]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อแว่นตาสายตา (กรอบพร้อมเลนส์) [22 เม.ย.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 [5 เม.ย.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 [21 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม ซอย 3 ม. 4 [21 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง [16 มี.ค.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 [4 มี.ค.59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมปราบวัชพืช คลองจิก คลองตามาฯ [4 มี.ค 59]
ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง [4 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล [4 มี.ค. 59]
ประกาศกำหนดราคากลาง สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) [5 ก.พ.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 [5 ก.พ.59]
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 [5 ม.ค.59]